Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Multi Skillz-  sessies

 1. Een Multi Skillz- sessie bestaat uit 5 tot 10 sessies.
 2. Een sessie duurt 60 minuten
 3. Indeling van de groepen is voorbehouden aan de Multi SkillZ Coach.
 4. Er wordt getracht zoveel mogelijk in gelijkwaardige groepen te trainen.
 5. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij een Multi SkillZ- sessie, dan voor aanvang van de sessie even afmelden middels een mail of app.

Artikel 2 Inhalen sessies

 1. Er wordt in principe géén les gegeven op officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e- en 2e kerstdag en in het grootste gedeelte van de basisschoolvakanties) en (beperkt) tijdens het open toernooi of andere grote evenementen.
 2. Als Multi SkillZ- sessies vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze in principe 1 op 1 ingehaald (tot een maximum van 3 lessen) Inhaal lessen worden in principe gepland in vakanties, weekenden of aansluitend aan de reguliere cursus. Bij grote uitval van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan MULTI SKILLZ  ADVANTAGE  besluiten om inhaalsessies  te geven in de vorm van een clinic(s). De Multi SkillZ Coach beoordeelt of een sessie wel of geen doorgang kan vinden. De Multi SkillZ- sessie gaat altijd door, tenzij de coach afbelt.
 3. Eenmaal aangevangen sessies worden niet ingehaald . Sessies die uitvallen door ziekte of afwezigheid van de coach worden altijd ingehaald.
 4. Gemiste sessies als gevolg van blessure of ziekte kunnen in overleg met de coach worden ingehaald binnen een andere groep.
 5. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de sessies over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de coach.

Artikel 3 Aanmelden Multi SkillZ- sessies

 1. Aanmelden voor een Mulit SkillZ- sessie zal inhouden dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 2. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
 3. Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan voor het volledige cursusgeld ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 4. Bij de indeling van de sessies wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de op het inschrijfformulier opgegeven tijden en voorkeuren.
 5. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de Multi SkillZ terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgave van reden.

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling van de verschuldigde sessiegelden dient binnen 2 weken na facturatie te worden voldaan.
 2. In geval van blessures, ziekte of verhuizing etc., volgt geen restitutie van lesgeld.
 3. Bij niet tijdige betaling zal het restant (van het totaal) bedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 4. De Multi SkillZ coach behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling de cursist niet toe te laten in de sessies.
 5. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale cursusgeld verschuldigd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. MULTI SKILLZ ADVANTAGE/ADVANTAGE TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.
 2. MULTI SKILLZ ADVANTAGE/ADVANTAGE TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING  behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen.

Artikel 6 Privacywetgeving

Met het akkoord gaan van dit trainingsreglement geeft u MULTI SKILLZ ADVANTAGE/ ADVANTAGE TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING het recht om:

 1.  Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres) te delen met de vereniging waar u de lessen volgt t.b.v.
  ledenadministratie.
 2.  Georganiseerde activiteiten te delen via social media ter promotie en reclame van de organisatie.

Mocht u het niet eens zijn met Artikel 6, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar: janneke@multiskillzadvantage.nl